Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Συνώνυμες Τουρκικές Λέξεις

Συνώνυμες τουρκικές λέξεις
(Eş anlamlı kelimeler)

ΤουρκικάΕλληνικά
acayip garip περίεργος, παράξενος
ad isim όνομα
adalet hak δικαιοσύνη
adet tane κομμάτι, μονάδα
aferin bravo μπράβο
affetmek bağışlamak συγχωρώ
aksi ters αντίθετος
Allah Tanrı Θεός
ama fakat όμως
anne ana μητέρα
araç vasıta μέσο
arıza bozukluk βλάβη, ζημιά
arka geri πίσω
arzu istek επιθυμία, ευχή
asır yüzyıl αιώνας
ayakkabı pabuç παπούτσι
ayraç parantez παρένθεση
bencil egoist εγωιστής
bereket bolluk αφθονία
beyaz ak άσπρο, λευκό
bilakis tersine απεναντίας, τουναντίον
bina yapı κτήριο
birdenbire aniden ξαφνικά, με τη μία
büro ofis γραφείο
buyruk emir διαταγή
çağdaş modern μοντέρνος, σύγχρονος
cerrah operatör χειρούργος
cesur yürekli γενναίος
cevap yanıt απάντηση
çılgın deli τρελός
cins tür είδος, τύπος
defa kez φορά
denetim kontrol έλεγχος
devamlı sürekli συνεχής
dilbilgisi gramer γραμματική
dost arkadaş φίλος
duygu his αίσθημα, συναίσθημα
düzen seviye επίπεδο
emniyet güvenlik ασφάλεια
endişe kaygı άγχος, αγωνία
etraf çevre περιβάλλον, περίχωρα
evvel önce προηγούμενος, πρώην
fakir yoksul φτωχός
faydalı yararlı χρήσιμος
fena kötü κακός
fiil eylem ρήμα
gebe hamile έγκυος
gizli saklı κρυφός
görev vazife καθήκον
güç kuvvet δύναμη
hal durum κατάσταση
hatıra anı ανάμνηση
hayat yaşam ζωή
hediye armağan δώρο
hikâye öykü διήγημα, αφήγημα
ihtiyar yaşlı γέρος
iktisat ekonomi οικονομία
ilan duyuru αναγγελία, αγγελία
ilginç enteresan ενδιαφέρον
imkân olanak πιθανότητα
kafa baş κεφάλι
kalite nitelik ποιότητα
kalp yürek καρδιά
kanun yasa νόμος
kara siyah μαύρος
karşıt zıt αντίθετος, αντίστροφος
kelime sözcük λέξη
kirli pis βρώμικος, λερωμένος
konuk misafir επισκέπτης, καλεσμένος
macera serüven περιπέτεια
mesafe ara διάστημα, απόσταση
mesela örneğin για παράδειγμα, π.χ.
meşhur ünlü διάσημος
millet ulus έθνος
neden sebep αιτία
nefes soluk αναπνοή
öneri teklif εισήγηση, πρόταση
özlem hasret νοσταλγία
rastlantı tesadüf σύμπτωση
sanayi endüstri βιομηχανία
şehir kent πόλη
sermaye kapital κεφάλαιο
siyaset politika πολιτική
sorun problem πρόβλημα
şüphe kuşku αμφιβολία
tamir onarım επισκευή
taraf yan πλευρά
tekrar yine ξανά
tüm bütün ολόκληρος
ufak küçük μικρός
umut ümit ελπίδα
vakit zaman χρόνος
vücut gövde σώμα
zengin varlıklı πλούσιος